Podmínky ochrany osobních údajů a zpracovatelská smlouva

Společnosti Motionlab, s.r.o. , IČ: 076 82 956, se sídlem Drobného 296/20, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 109547 (dále jen „Provozovatel“) jako provozovatel a poskytovatel služeb spočívajících zejména v dodávce uceleného řešení pro reklamu skládajícího se z datové analýzy, produkce videa a personalizace za využití vlastní platformy pro renderování a následnou analytiku; součástí služeb je též užívání platformy zahrnující platformu pro renderování a analytiku a obsah webových stránek http://www.motionlab.io (dále jen „Platforma“, dále společně jen „Služby“) dle smlouvy o poskytování Služeb, jejíž součástí jsou všeobecné obchodní podmínky  pro poskytování Služeb (dále jen „Smlouva o poskytování Služeb“), si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů Klientů využívajících Služby (dále jen „Klient“) včetně rozsahu práv Klienta v souvislosti s tímto zpracováním. Ustanovení níže jsou pro Provozovatele a Klienta závaznou tzv. zpracovatelskou smlouvou.

Provozovatele je vztahu ke Klientovi, který je fyzickou osobou, správcem osobních údajů Klienta, v případě osobních údajů poskytnutých Klientem pak zpracovatelem.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte e-mail hello@motionlab.io

1 ZA JAKÝM ÚČELEM ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

1.1 Obsahem Služeb je zejména vypracování komplexního řešení pro reklamní kampaň Klienta s využitím personalizovaných videí a umožnění Klientovi užívat Platformu. Primárně tedy zpracováváme osobní údaje Klientů - fyzických osob podnikajících či fyzických osob v angažmá/zaměstnanců Klientů – právnických osob, abychom jim mohli poskytovat naše Služby. Dále pak zpracováváme osobní údaje jako tzv. zpracovatel (detailně popsáno níže).

1.2 Osobní údaje zpracováváme v první řadě za účelem uzavírání a plnění Smlouvy o poskytování Služeb. K uzavření Smlouvy o poskytování Služeb dochází elektronickou formou, tedy za tímto účelem sbíráme data pro identifikaci smluvní strany (jméno a příjmení, IČ, DIČ, sídlo v případě Klienta - fyzické osoby podnikající, v případě Klienta - právnické osoby jméno a příjmení člena jejího statutárního orgánu, nebo jiné osoby oprávněné v dané věci jednat za právnickou osobu) a kontaktní údaje (e-mail, telefon). Osobní údaje dále zpracováváme za účelem plnění Smlouvy o poskytování Služeb (zde to jsou informace o plnění Smlouvy o poskytování Služeb, typy poskytovaných Služeb a dalších osobní údaje Klienta, které Klient vloží do Platformy, jinak předá Provozovateli či jiné údaje vzniklé v souvislosti s využíváním Služeb).

1.3 V odůvodněných případech zpracováváme osobní údaje i za účelem ochrany našich zájmů, typicky v případě právních sporů, řízení před soudem apod. Zde musíme prokazovat, že jsme při poskytování Služeb jednali v souladu s právními předpisy.

1.4 Za účelem ochrany našich oprávněných zájmů sbíráme údaje o využívání Služeb (logování veškeré činnosti).

1.5 Často zpracování osobního údaje ukládá i zákon, např. při vedení účetnictví, archivování apod.

1.6 Zpracování těchto údajů je povinné, bez nich není možné poskytovat Služby.

1.7 Neprovádíme žádné ani automatizované rozhodování, profilování provádíme jen jako zpracovatelé.

2 OD KOHO OSOBNÍ ÚDAJE DOSTÁVÁME A KOMU JE PŘEDÁVÁME?

2.1 Osobní údaje získáváme v prvé řadě od Vás, tedy subjektu údajů. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte, resp. kterou vzniknou Vaší aktivitou v rámci Platformy (logování). Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

2.2 Pro zpracování osobních údajů Uživatele využíváme následující zpracovatele:

2.3 Osobní údaje Klientů jsou v rámci Platformy zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, popř. jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky výše uvedenými zpracovateli pro výše stanovené účely.

2.4 Osobní údaje Klienta mohou být zpracovány i manuálně a mohou při tom vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod.  Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

2.5 Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste v důsledku využívání Služeb neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti. V souvislosti s poskytováním Služeb Vás chráníme i před neoprávněným zasahováním do Vašeho soukromého a osobního života.

3 JAK DLOUHO ZPRACOVÁVÁME OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobní údaje poskytnuté při uzavírání Smlouvy o poskytování Služeb a během jejího plnění uchováme po dobu trvání Smlouvy o poskytování Služeb.

I po ukončení Smlouvy o poskytování Služeb jsme však oprávněni nadále zpracovávat osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné k těmto účelům:

3.1 Účetnictví a archivace dokumentů

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis, musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností (event. pro účely archivace). Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo.

3.2 Oprávněné zájmy

Osobní údaje zpracováváme rovněž pro ochranu našich oprávněných zájmů, tj. obrana před případnými nároky našich zákazníků, a to i před soudem (např. po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, která může být v České republice až 15 let od vniku relevantní události).  V této souvislosti Provozovatel zpracovává Vaše identifikační údaje (jméno a příjmení, IČ, DIČ, sídlo, případně jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za Klienta – právnickou osobu) a kontaktní údaje (e-mail, telefon), údaje o plnění Smlouvy o poskytování Služeb (její obsah, informace o jejím plnění) a informace o logování v rámci Platformy. Typicky je tato doba 5 let od ukončení Smlouvy o poskytování Služeb.
Tyto údaje nemůžeme smazat, a to ani v případě žádosti Klienta, neboť nejsou zpracovány na základě souhlasu. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

3.3 Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, dokud se neodhlásíte. Tato možnost je uvedena v rámci každého sdělení a je zdarma. Zároveň můžete kdykoli napsat na e-mail uvedený výše, že si nepřejete žádná sdělení dostávat.

3.4 Autorská práva

Pokud jste nám poskytli obsah chráněný autorskými právy (či obdobnými právy), musíme si ponechat informace o tom, kdo je autorem a jakou licenci jste nám poskytli, a to po dobu běhu příslušných majetkových autorských práv (v České republice jde o 70 let od smrti posledního z autorů takového díla).

3.5 Zákon

V případě, že zpracování přikazuje zákon, musíme zpracovávat v rozsahu, které dané zákony přikazují.

Osobní údaje nejsou zpracovány na základě souhlasu, a tedy není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě žádosti posoudíme, zda dané údaje již není nutné zpracovávat.

4 JAKÁ MÁTE PRÁVA?

  • V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů.

4.1 Vždy Vás budeme informovat o:

a) účelu zpracování osobních údajů,

b) osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,

c) povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,

d) příjemci, případně kategoriích příjemců,

e) plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,

f) veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

 4.2 Mezi Vaše další práva patří

a) požádat nás o vysvětlení,

b) požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),

c) požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,

d) podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,

e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

5 JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE CHRÁNÍME

Vaše údaje chráníme. K tomu slouží následující prostředky zabezpečení:

a) šifrování TLS 1.2. (“transport layer security“) pro veškeré předávání údajů v rámci všech částí primární služby;

b) webové stránky a webový software zpracovatele běží na zabezpečeném https protokolu;

c) Prvky zabezpečení jako firewall, šifrování, zálohování, multi-faktorové ověření, anti-malware, fyzické zabezpečení infrastruktury a další jsou plně využívány v rámci platformy Microsoft Azure https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Security/azure-security

6 ZPRACOVATELSKÉ ZÁVAZKY

Vzhledem k tomu, že Klient v souvislosti s plněním Smlouvy o poskytování Služeb předává Provozovateli osobní údaje, bude tyto Provozovatel jakožto zpracovatel po dobu trvání Smlouvy o poskytování Služeb zpracovávat, a to za účelem poskytování Služeb Klientovi (zejména za účelem produkce personalizovaných videí).

Provozovatel bude osobní údaje v souladu se Smlouvou o poskytování Služeb zpracovávat po dobu poskytování konkrétních Služeb dle dílčí objednávky Klienta a neobdrží-li jinou instrukci Klienta dle písm. g) níže v tomto článku, smaže je do 3 měsíců po ukončení plnění dílčí objednávky.

Předmětem zpracování budou osobní údaje

zákazníků Klientů

 Kategorií subjektů údajů jsou zákazníci Klienta.

Typově půjde o údaje:

  • v případě Uživatelových klientů: identifikační a kontaktní údaje, údaje o zakoupeném zboží/službě, včetně termínu dodání, místě dodání, případně další, které Klient Provozovateli předá v souvislosti s poskytováním Služeb.

 Provozovatel se zavazuje že:

a) bude zpracovávat osobní údaje pouze na základě doložených pokynů Klienta, včetně v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci;

b) bude zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;

c) přijme všechna technická a organizační opatření dle čl. 32 GDPR, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, k tomu slouží zejména tyto prostředky zabezpečení:

  • šifrování TLS („transport layer security“) pro veškeré předávání údajů v rámci všech částí primární služby;
  • webové stránky a webový software zpracovatele běží na zabezpečeném https protokolu;
  • Prvky zabezpečení jako firewall, šifrování, zálohování, multi-faktorové ověření, anti-malware, fyzické zabezpečení infrastruktury a další jsou plně využívány v rámci platformy Microsoft Azure https://www.microsoft.com/en-us/TrustCenter/Security/azure-security

d) bude dodržovat podmínky pro zapojení dalšího zpracovatele, a to, že Provozovatel je oprávněn zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele pouze s předchozím souhlasem Klienta. Provozovatel je povinen zajistit, aby jakýkoli další zpracovatel zapojený do zpracování osobních údajů, dodržoval podmínky zpracování alespoň v rozsahu stejném, jaký je stanoven těmito Obchodními podmínkami, zejména co se týče zavedení technických a organizačních opatření. O zapojení případného dalšího zpracovatele je Provozovatel povinen informovat Klienta prostřednictvím kontaktního e-mailu Klienta uvedeného ve Smlouvě o poskytování Služeb s předstihem tak, aby mohl Klient vyslovit vůči těmto změnám námitky. Klient tímto výslovně souhlasí se zapojením tohoto dalšího zpracovatele:

e) bude zohledňovat povahu zpracování, bude Klientovi nápomocen, prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění povinnosti Klienta reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů dle čl. 28 GDPR a čl. 12 – čl. 22 GDPR, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu GDPR (zejména dle čl. 32 až 36 GDPR);

f) bude Klientovi nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi zabezpečovat osobní údaje, ohlašovat bezpečnostní incidenty atd.;

g) v souladu s rozhodnutím Klienta všechny osobní údaje buď vymaže, nebo je vrátí Klientovi po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním, a vymaže existující kopie, nestanoví-li právní předpis jinak. Neobdrží-li Provozovatel jinou instrukci Klienta, veškerá data, která zpracovává jako zpracovatel, smaže bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (slovy: tří) měsíců po ukončení plnění dílčí objednávky;

h) poskytne Klientovi veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Klientem nebo jiným auditorem, kterého Klient pověřil, a k těmto auditům přispěje (tento auditor však musí být vázán mlčenlivostí a nesmí jít o konkurenci Provozovatele);

i) bez zbytečného odkladu ohlásí Klientovi zjištěné porušení zabezpečení osobních údajů, a to takovým způsobem, aby Klient mohl postupovat dle čl. 33 odst. 1 GDPR.