Všeobecné podmínky

Společnosti Motionlab, s.r.o. , IČ: 076 82 956, se sídlem Drobného 296/20, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 109547 (dále jen „Provozovatel“) pro užívání služeb poskytovaných Provozovatelem, které spočívají v dodávce ucelených personalizovaných řešení v oblasti reklamy, dostupných skrze http://www.motionlab.io.

 Tyto Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na poskytování Služeb fyzickým osobám podnikajícím nebo právnickým osobám.
(dále jen „Obchodní podmínky“)

 1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ

Provozovatel – Motionlab, s.r.o. , IČ: 076 82 956, se sídlem Drobného 296/20, Černá Pole, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 109547.
Webové stránky – stránky provozované Provozovatelem na adrese http://www.motionlab.io.
Platforma – obsah Webových stránek, včetně platformy pro renderování a následnou analytiku, přehrávač, soubor API, databáze
Služby – Služby poskytované Provozovatelem v oblasti reklamy spočívající zejména v tvorbě personalizovaných videí, která jsou efektivním nástrojem propagace výrobků či služeb nabízených Klientem. Provozovatel zpravidla Služby poskytuje jako ucelené personalizované řešení pro konkrétní reklamní kampaň Klienta, které se skládá z několika dílčích služeb – z datové analýzy, produkce videa a personalizace za využití vlastní platformy pro renderování a následnou analytiku. Součástí Služeb poskytovaných Provozovatelem je i umožnění užívání Platformy.
Klient – jakákoliv fyzická osoba podnikající nebo právnická osoba využívající Služby poskytované Provozovatelem.
Smluvní strany – společné označení Provozovatele a Klienta.

2 PŘEDMĚT OBCHODNÍCH PODMÍNEK

2.1 Tyto Obchodní podmínky Provozovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě rámcové smlouvy o poskytování Služeb (dále jen „Smlouva o poskytování Služeb“) uzavírané mezi Provozovatelem a Klientem za účelem poskytnutí Služeb.

2.2 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytování Služeb od okamžiku nabytí účinnosti Smlouvy o poskytování Služeb.

2.3 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné písemně sjednat ve Smlouvě o poskytování Služeb. Odchylná ujednání ve Smlouvě o poskytování Služeb mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

2.4 Služby jsou poskytovány za úplatu (dále jen „Cena“). Výše Ceny je  specifikována na základě cenové nabídky Provozovatele.

2.5 Veškeré Ceny jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Dnem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění se pro účely DPH rozumí poslední den v kalendářním měsíci, ve kterém bylo plnění dle Smlouvy o poskytování Služeb poskytováno.

3 ÚHRADA CENY

3.1 Není-li mezi Smluvními stranami ujednáno jinak, Cena je splatná na základě faktury vystavené Provozovatelem, a to do 15 (slovy: patnáct) dnů ode dne doručení faktury Klientovi, ledaže je přímo na faktuře uvedeno datum splatnosti pozdější. Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle účinných právních předpisů; v opačném případě je Klient oprávněn vrátit Provozovateli fakturu s tím, že splatnost fakturované částky se prodlužuje o počet dní, po které byl Provozovatel v prodlení s dodáním faktury splňující veškeré zákonné požadavky.

3.2 V případě prodlení Klienta s úhradou Ceny má Provozovatel právo požadovat po Klientovi smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky denně za každý, byť započatý, den prodlení.

4 POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

4.1 Po uzavření Smlouvy o poskytování Služeb jsou Klientům jednotlivé Služby poskytovány na základě dílčích objednávek zaslaných Klientem prostřednictvím elektronické pošty na e-mailovou adresu Provozovatele uvedenou níže v Obchodních podmínkách, popřípadě ve Smlouvě o poskytování Služeb (dále jen „Objednávka“). V Objednávce Klient uvede vždy alespoň rozsah objednaných Služeb a požadovaný termín dodání.

4.2 Objednávka se stane závaznou v okamžiku, kdy se na jejím obsahu shodnou obě Smluvní strany a Objednávku si navzájem e-mailem potvrdí. Akceptace se změnami, byť nepodstatnými, se nepovažuje za akceptaci a Smluvní strany se musí na celém plnění výslovně shodnout.

4.3 Je-li obsahem Služby dílo, pak je provedeno, je-li dokončeno a předáno Klientovi způsobem, který Provozovatel pro tento účel určí.

4.4 Veškeré plnění Provozovatele bude Klientovi předáno prostřednictvím elektronického nástroje a zpřístupněno skrze uživatelský účet Klienta zřízený dle čl. 5 Obchodních podmínek.

4.5 Tento článek se obdobně použije i na výsledky Služeb, které nejsou dílem.

4.6 Předání dat a jejich zpracování

a) Za účelem tvorby personalizovaného videa Klient předá Provozovateli po uzavření Smlouvy o poskytování Služeb svoji databázi obsahující údaje o zákaznících Klienta (dále jen „Databáze“). K předání databáze může dojít buď za pomoci automatizovaných prostředků, nebo manuálně. Způsob předání databáze může být blíže specifikován i ve Smlouvě o poskytování Služeb nebo v Objednávce.

b) Implementaci databáze Klienta do systému Provozovatele zajistí Provozovatel.

4.7 Skript, produkce a postprodukce personalizovaných videí

a) Provozovatel zajišťuje produkci personalizovaných videích, a to buď prostřednictvím vlastního studia, případně ve spolupráci s produkční společností dle preferencí Klienta.

b) Personalizovaná videa mohou být tvořena buď manuálně, anebo jsou generována automatizovaně prostřednictvím platformy.

c) Obsah personalizovaných videí je tvořen zpravidla prvky, které jsou vytvořeny přímo Provozovatelem, anebo k nim má Provozovatel příslušná práva (2D nebo 3D animace, video nahrávky) či produkční společností vybranou Klientem, které jsou propojeny s údaji o zákaznících Klienta z Databáze. Za účelem produkce personalizovaných videí může Klient Provozovateli dodat i další obsah dle svojí volby.

d) Po dokončení jsou personalizovaná videa ukládána do datového úložiště využívaného Provozovatelem v rámci služeb Microsoft Azure (https://azure.microsoft.com/cs-cz/support/legal/services-terms-nov-2014/).

e) Provozovatel zajišťuje hosting personalizovaných videí dle Objednávky (typicky po dobu 3 měsíců ode dne spuštění reklamní kampaně Klienta, pro kterou jsou tato videa určena, v případě dohody s Klientem i déle).

4.8 Následná analýza

a) Provozovatel za pomocí vlastních automatizovaných analytických nástrojů provádí analýzu úspěšnosti personalizovaných videí v rámci podnikatelské činnosti Klienta. Provozovatel sleduje zejména návratnost investic Klienta, míru prokliku a další ukazatele efektivity.

b) Analýza a statistiky úspěšnosti personalizovaných videí budou Klientovi dostupné průběžně v rámci Platformy.

5 REGISTRACE, UŽIVATELSKÝ ÚČET

5.1 Po uzavření Smlouvy o poskytování Služeb zřídí Provozovatel Klientovi uživatelský účet, do kterého bude mít Klient přístup skrze Webové stránky (dále jen „Účet“) a prostřednictvím kterého mu bude umožněno využívání jednotlivých funkcionalit Platformy.

5.2 Provozovatel zašle Klientovi přístupové údaje k Účtu v rozsahu přihlašovací jméno a heslo na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Při prvním přihlášení do Účtu je Klient povinen svoje heslo změnit.

5.3 Od okamžiku odeslání přístupových údajů dle odst. 5.2 Obchodních podmínek za správnost a pravdivost veškerých údajů uvedených v Účtu odpovídá Klient. Při jakékoli jejich pozdější změně je Klient povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu, pokud Klient uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje v rámci Účtu dle tohoto odstavce.

5.4 Pro přístup do Účtu je třeba zadat přihlašovací údaje Klienta. Klient je povinen své přihlašovací údaje chránit. Klient je povinen zabránit jakékoli třetí osobě v neoprávněném přístupu ke svým přístupovým údajům (za třetí osoby se nepovažují osoby oprávněné zastupovat Klienta). Klient odpovídá za škodu, která vznikne nedostatečnou ochranou jeho přihlašovacích údajů. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití je ve vlastním zájmu Klienta co nejdříve své přístupové údaje změnit.

5.5 Provozovatel neodpovídá za škodu, která vznikne v důsledku neautorizovaného přístupu na Účet v důsledku nedodržení povinností Klienta vyplývajících z těchto Obchodních podmínek.

5.6 Po ukončení poskytování Služeb dle Smlouvy o poskytování Služeb, bude Klientův Účet Provozovatelem bez zbytečného odkladu zrušen.

6 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTŮ

6.1 Klient je povinen převzít plnění objednané v Objednávce a poskytnuté Provozovatelem a zaplatit za něj cenu dle Obchodních podmínek nebo dle Objednávky.

6.2 Klient se zavazuje poskytnout Provozovateli veškerou potřebnou součinnost při plnění Smlouvy o poskytování Služeb, zejména zajistí, aby měl Provozovatel k dispozici veškeré podklady potřebné pro řádné a včasné poskytnutí plnění Provozovatele dle Smlouvy o poskytování Služeb, přičemž bere na vědomí, že neposkytnutí součinnosti může zásadním způsobem ovlivnit termín dokončení a/nebo předání plnění dle Smlouvy o poskytování Služeb Klientovi.

6.3 V případě prodlení způsobeného okolnostmi na straně Klienta, zejména porušením jeho povinností podle článku 6.1 těchto Obchodních podmínek, platí, že veškeré termíny plnění Provozovatele se prodlužují o dvojnásobek doby, po kterou trvaly překážky a okolnosti způsobující prodlení na straně Klienta.

6.4 Klient se zavazuje využívat Služby výhradně v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami. Klient není oprávněn využívat Služby k jakýmkoli jiným účelům nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto Obchodní podmínky. Klient se potom především zavazuje, že

a) nebude při užívání Služeb nebo v důsledku užívání Služeb zasahovat do práv třetích osob či Provozovatele,

b) nebude neoprávněně zasahovat do Platformy, a nebude se pokoušet získat přístup do Platformy jiným způsobem, než pomocí k tomu určených přihlašovacích údajů a prostřednictvím příslušného rozhraní, zejména nebude jakýmkoli způsobem rozmnožovat, pozměňovat, provádět dekompilaci či jinak zasahovat do Platformy, souvisejících zdrojových kódů a dokumentace, pokud k tomu není výslovně písemně oprávněn,

c) nebude užívat Platformu způsobem, který by ji mohl poškodit (včetně zásahu do hardware, na kterém je Platforma zprovozněna)

d) nebude tajit, zakrývat či falšovat svou totožnost.

6.5 Klientům se v rámci využívání Služeb dále výslovně zakazuje umisťovat, odkazovat či jinak šířit obsah, který zejména:

a) porušuje práva duševního vlastnictví (zejména práva k ochranným známkám, průmyslovým vzorům, obchodní firmy, práva autorského a právy s autorským právem souvisejícími, osobnostními právy atp.) či jde o nekalosoutěžní jednání,

b) nabádá k páchání trestné činnosti nebo jiného deliktního jednání nebo takové jednání schvaluje, či jinak podporuje pachatele takové činnosti,

c) obsahuje nepravdivé údaje o třetí osobě, který by mohl takovou osobu poškodit,

d) obsahuje pornografická díla,

e) podporuje nebo propaguje hnutí, které prokazatelně směřuje k potlačení práv a svobod člověka,

f) je z jakéhokoli důvodu protiprávním, zejména je v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, resp. zákonem o informačních službách či jiným předpisem upravujícím ochranu osobních údajů, elektronické komunikace či obchodní sdělení.

6.6 Klient nese plnou odpovědnost za veškerý obsah, který bude v souvislosti s využíváním Služeb předávat Provozovateli, umisťovat, odkazovat či jinak šířit prostřednictvím Platformy. Provozovatel není povinen takový obsah nijak přezkoumávat.

6.7 Klient nese plnou odpovědnost za aktivitu probíhající na jeho Účtu, nehledě na to, zda ji činí Klient, osoba Klientem pověřená či jiná třetí osoba.

7 PRÁVA A POVINNOSTI PROVOZOVATELE

7.1 Provozovatel se zavazuje poskytnout Klientovi řádně a s náležitou péčí Služby v rozsahu, ve lhůtě a způsobem specifikovaným v Objednávce a ve Smlouvě o poskytování Služeb.

7.2 Není-li v Objednávce nebo ve Smlouvě o poskytování Služeb stanoveno jinak, Provozovatel je povinen Služby poskytovat samostatně, na svou odpovědnost a za použití výhradně svých vlastních technických a jiných prostředků.

7.3 Provozovatel zaručuje, že žádné jeho plnění neporušuje práva třetí osoby, zejména práva duševního vlastnictví.

7.4 Provozovatel se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby Platforma byla dostupná a funkční. Klient však bere na vědomí, že ani přes toto úsilí Provozovatele Platforma nemusí být vždy plně k dispozici, zejména z důvodů nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutné údržby hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu vzniklou Klientovi z důvodu nedostupnosti či nefunkčnosti Platformy.

7.5 Provozovatel je oprávněn pořizovat si kdykoli (i průběžně) kopie obsahu a údajů vkládaných Klientem do jeho Účtu, a to z důvodu zálohování (či jiných provozních důvodů v rámci poskytování Služby) či z jiného důvodu zpracování osobních údajů vyplývajících z těchto Obchodních podmínek. To Provozovatele nezbavuje povinnosti dodržovat předpisy na ochranu osobních údajů.

7.6 Provozovatel je oprávněn kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny Platformy, přidávat nebo odebírat funkce Platformy a její součásti.

7.7 Provozovatel není povinen dohlížet na obsah informací ukládaných v Platformě Klientem nebo jinak poskytnutých Klientem, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah těchto informací. Klient však bere na vědomí, že Provozovatel je v souvislosti se svými zákonnými povinnostmi oprávněn mazat data a údaje, pokud Provozovatel dojde k závěru, že tyto jakýmkoli způsobem porušují právní předpisy nebo tyto Obchodní podmínky, tak, jak jí to přikazuje či umožňuje příslušný právní předpis.

8 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1 V souvislosti s poskytováním Služeb Klientovi bude Provozovatel také jakožto zpracovatel zpracovávat osobní údaje zákazníků Klienta. Veškeré informace o zpracování osobních údajů Klientů a dalších subjektů Provozovatelem jsou uvedeny ve zvláštním dokumentu „Podmínky ochrany osobních údajů a zpracovatelská smlouva“ dostupném na http://motionlab.io/privacy-policy/.

9 UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K PLATFORMĚ

9.1 Platforma je autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění (dále jen „autorský zákon“). Konkrétní funkce Platformy jsou dostupné a blíže popsány na stránce http://motionlab.io/.

9.2 Provozovatel v rámci poskytování Služeb poskytuje Klientovi oprávnění k výkonu práva Platformu užít (licenci) v podobě, v jaké je dostupná v tom kterém konkrétním čase na Webových stránkách. Licence se poskytuje jako nevýhradní, na dobu poskytování Služeb dle Smlouvy o poskytování Služeb, výhradně pro účely užití Platformy v souladu s těmito Obchodními podmínkami, a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje celosvětově. Klient není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit licenci na třetí osobu.

9.3 Klientům je licence dle tohoto článku Obchodních podmínek poskytována bezplatně.

9.4 Klient není oprávněn do Platformy jakkoli zasahovat nebo ji měnit, spojit ji s jiným dílem, zařadit ji do díla souborného, nebo nehotovou Platformu dokončovat (ani pomocí třetí osoby). Uživatel není oprávněn vytvářet jakékoli rozmnoženiny Platformy.

9.5 Uživatel bere na vědomí, že Platforma je poskytována v režimu platform as a service, a tedy že neobdrží žádnou kopii Platformy, a Platformu může užívat pouze využitím dálkového přístupu prostřednictvím Webové stránky, a to konkrétními omezenými způsoby užití dle těchto Obchodních podmínek. Náklady na zajištění přístupu k Platformě (zejména poplatky za internetové připojení) nese Klient.

9.6 Klient a Provozovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Klienta, které je možné dohodou stran vyloučit.

10 UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA K DALŠÍMU PLNĚNÍ

10.1 Pokud Provozovatele vytvoří pro Klienta video (či jiný obdobný obsah) chráněné jako autorské dílo či obdobným právním institutem, např. jako umělecký výkon (zejména personalizované video) (dále veškeré takové plnění jen „autorské dílo“) zejména dle autorského zákona, předáním příslušného plnění Provozovatel poskytuje Klientovi výhradní úplatnou licenci k užití autorského díla. Licence se poskytuje na celou dobu trvání autorských práv, celosvětově a neomezeně (tzn. ke všem způsobům užití). Klient je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Provozovatel tímto současně uděluje souhlas Klientovi k postoupení licence třetí osobě.

10.2 Úplata za licenci (resp. převod výkonu majetkových autorských práv či vznik výkonu majetkových autorských práv) je zahrnuta v Ceně.

10.3 Klient je oprávněn autorské dílo zveřejnit, měnit, a to včetně jeho názvu a označení autora. Klient je rovněž oprávněn autorské dílo spojit s jiným dílem, zařadit jej do díla souborného a dokončit nehotové autorské dílo (i pomocí třetí osoby), když jej z jakéhokoli důvodu Provozovatel nedokončí.

10.4 V případě, že obsah poskytnutý Provozovatelem naplňuje znaky některého ze zákonem chráněných nehmotných statků, řídí se právní vztahy mezi Klientem a Provozovatelem z toho vyplývající přednostně zásadami stanovenými v tomto článku 10, zejména pokud se jedná o právo na využití obsahu Klientem a o odměnu za vytvoření takového produktu.

 11 UŽIVATELSKÁ A MAJETKOVÁ PRÁVA KLIENTŮ

11.1 Klient může v souvislosti s poskytováním Služeb poskytnout Provozovateli obsah (plnění) chráněné jako nehmotných statek, zejména jako autorské dílo (dále jen „autorské dílo Klienta“), a to buď skrze svůj Účet nebo jiným způsobem (za využití elektronických prostředků); předáním příslušného obsahu poskytuje Klient Provozovateli nevýhradní licenci k užití autorského díla Klienta. Licence se poskytuje na celou dobu trvání autorských práv, celosvětově a to pro účely plnění Smlouvy o poskytování Služeb (tzn. zejména pro zpracování pro vytváření videí, prezentaci Klienta v rámci Platformy apod.). Provozovatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Klient tímto současně uděluje souhlas Provozovateli k postoupení licence třetí osobě. Klient prohlašuje, že licenci poskytuje jako bezplatnou a nemá nárok na jakoukoli odměnu v souvislosti s touto licencí. Klient rovněž vylučuje nárok na jakoukoli dodatečnou odměnu za poskytnutí licence k autorskému dílu Klienta, ledaže tuto není možné dohodou stran vyloučit.

11.2 Provozovatel je oprávněn autorské dílo Klienta zveřejnit, měnit, a to včetně jeho názvu a označení autora. Provozovatel je rovněž oprávněn autorské dílo Klienta spojit s jiným dílem, zařadit jej do díla souborného a dokončit nehotové autorské dílo Klienta (i pomocí třetí osoby).

11.3 Klient prohlašuje, že je autorem autorského díla, nebo že je oprávněn práva k autorskému dílu vykonávat alespoň v rozsahu nezbytném pro plnění těchto Obchodních podmínek, a že užití autorského díla nepodléhá dalšímu souhlasu žádného kolektivního správce, ani jiné třetí osoby. Klient zároveň zaručuje, že Provozovatel v souvislosti s užitím autorského díla nebude povinen hradit žádné osobě jakoukoli dodatečnou odměnu (či vyrovnávat jiný závazek). Klient rovněž prohlašuje, že poskytováním obsahu nezasahuje do žádných práv třetí osoby.

11.4 V případě, že obsah poskytnutý Klientem naplňuje znaky některého ze zákonem chráněných nehmotných statků, řídí se právní vztahy mezi Klientem a Provozovatelem z toho vyplývající přednostně zásadami stanovenými v tomto článku 11, zejména pokud se jedná o právo na využití obsahu Provozovatelem a o odměnu za vytvoření takového produktu.

11.5 Klient bude na své vlastní náklady bránit Provozovatele proti veškerým nárokům třetích stran uplatňovaných vůči Provozovateli nebo jeho klientům či obchodním partnerům v souvislosti s porušením práv duševního vlastnictví. Klient musí odškodnit Provozovatele, popř. jeho klienty či obchodní partnery, a musí jim nahradit veškerou takto vzniklou újmu a náklady související se soudními rozhodnutími, které vyplývají z takového porušení, jakož i další s tím související náklady.     

12 ODPOVĚDNOST

12.1 V maximálním rozsahu povoleném českým právním řádem nebude Provozovatel odpovídat za jakoukoliv újmu vzniklou Klientovi v souvislosti s poskytováním Služeb a užíváním Platformy. Provozovatel tak především není povinen nahradit Klientovi újmu vzniklou:

a) v důsledku nemožnosti užívat Platformu;

b) změnou těchto Obchodních podmínek;

c) ztrátou, odcizením, vyzrazením či zneužitím přístupových údajů Klienta do jeho Účtu;

d) v důsledku užití Platformy či Služeb v rozporu s těmito Obchodními podmínkami či s právním řádem České republiky;

e) v důsledku takového užívání Platformy nebo výsledků Služeb, které je ze své podstaty nebezpečné;

f) v důsledku užití služby či produktu poskytovaného třetí stranou;

g) nezávisle na vůli Provozovatele.

12.2 Klient bere na vědomí, že Provozovatel vynakládá při tvorbě a provozu Platformy a při poskytování Služeb přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti přenášených informací. Provozovatel však nenese odpovědnost za narušení bezpečnosti Služeb a přenášených informací ke kterému došlo nezávisle na vůli Provozovatele i přes vynaložení přiměřeného úsilí k zabezpečení informací ze strany Provozovatele.

12.3 Provozovatel není odpovědný za jakoukoli škodu, která vznikne, pokud se jakékoli prohlášení Klienta podle těchto Obchodních podmínek ukáže být neúplným či nepravdivým. Klient se zavazuje Provozovatele v plném rozsahu odškodnit a odstranit veškeré negativní následky takového nepravdivého či neúplného prohlášení.

12.4 Služby, včetně Platformy, jsou poskytovány Klientovi ve stavu „tak jak jsou“. Klient se vzdává veškerých nároků z vad, které mu plynou z poskytnutých Služeb, v rozsahu umožněném českým právním řádem. Klient se zříká veškerých záruk, a to v co nejširším rozsahu, který umožňuje český právní řád.

13 PODPORA

13.1 Každý Klient je oprávněn kontaktovat Provozovatele za účelem řešení funkčnosti Platformy, zejména v případech, kdy jsou její funkcionality nedostupné.

13.2 Pro kontaktování Provozovatele je možné využít:

a) Telefonní linku: +420 728 401 784

b) E-mailový kontakt: hello@motionlab.io

13.3 Provozovatel bude Klienta informovat o výsledku řešení jeho požadavku způsobem, který Klient využil ke kontaktu.

14 OCHRANA INFORMACÍ

14.1 Smluvní strany si jsou vědomy toho, že v rámci plnění Smlouvy o poskytování Služeb si mohou poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné. Nedohodnou-li se Smluvní strany výslovně písemnou formou jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství Smluvní strany, tj. například informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány, koncepce a strategie nebo jejich části, nabídky, smlouvy, dohody nebo jiná ujednání s třetími stranami, informace o výsledcích hospodaření, o vztazích s obchodními partnery, o pracovněprávních otázkách a všechny další informace, jejichž zveřejnění by Smluvní straně mohlo způsobit škodu (dále jen „Důvěrné informace“).

14.2 Veškeré Důvěrné informace Smluvní strany zůstávají výhradním majetkem této Smluvní strany a druhá Smluvní strana vyvine pro zachování jejich důvěrnosti a pro jejich ochranu stejné úsilí, jako by se jednalo o její vlastní Důvěrné informace. S výjimkou rozsahu, který je nezbytný pro spolupráci při plnění Smlouvy o poskytování Služeb, se Smluvní strany zavazují nemnožit žádným způsobem Důvěrné informace druhé Smluvní strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli plnit Smlouvu o poskytování Služeb. Smluvní strany se zároveň zavazují nepoužít Důvěrné informace druhé Smluvní strany jinak než za účelem plnění Smlouvy o poskytování Služeb.

14.3 Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti Smlouvy o poskytování Služeb z jakéhokoliv důvodu a jeho účinnost skončí 10 let po ukončení účinnosti Smlouvy o poskytování Služeb.

15 TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

15.1 Ukončení nebo odstoupení od Smlouvy o poskytování Služeb nemá vliv na povinnost dokončit poskytování příslušné Služby, které bylo sjednáno ještě v době účinnosti Smlouvy o poskytování Služeb, nestanoví-li Klient jinak. Ukončení zadání dílčí Služby se řídí podmínkami ukončení Smlouvy o poskytování Služeb jako celku.

15.2 Smluvní strany si v případě ukončení Smlouvy o poskytování Služeb nebudou vracet poskytnutá plnění.

16 VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

 16.1 Ke komunikaci s Klientem budou využity kontaktní údaje uvedené ve Smlouvě o poskytování Služeb, případně v rámci Účtu.

16.2 Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, která se vztahují ke Smlouvě o poskytování Služeb, nebo která mají být učiněna na jejím základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno elektronickou formou prostřednictvím rozhraní Účtu nebo prostřednictvím emailu na výše uvedené adresy.

16.3 Smluvní strany se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů.

17 SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Provozovatel je oprávněn uvádět poskytování plnění dle Smlouvy o poskytování Služeb ke své vlastní prezentaci jakožto referenci.

17.2 Klient nese veškeré náklady prostředků komunikace na dálku, které mu vzniknou při plnění těchto Obchodních podmínek. Náklady se neliší od základní sazby příslušného poskytovatele.

17.3 V případě, kdy bude smluvní pokuta snížená soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení.

17.4 Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna na Webových stránkách http://motionlab.io/ a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Klientovi také zaslána na jeho kontaktní e-mail uvedený v Účtu. Ke dni účinnosti nového znění obchodních podmínek pozbývají předchozí obchodní podmínky účinnosti. V případě, že se změnami Klient nesouhlasí, má právo Smlouvu o poskytování Služeb vypovědět ke dni účinnosti změny.

17.5 Klient souhlasí, že Provozovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu o poskytování Služeb, či její část. Klient nesmí převést či jinak zatížit své pohledávky za Provozovatelem.

17.6 Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jeho část neplatné či nevykonatelné, nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto Obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v předchozí větě se Provozovatel zavazuje neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.

17.7 Obě Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

17.8 Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 557 Občanského zákoníku.

17.9 Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

 17.10 Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 29/11/2018.